content

Verklaring aktesoortenA
  B  C  D   E  F  G  H  I   J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


A

Arbitrage: uitspraak in een geschil door arbiters

Attestatie of verklaring: verklaring omtrent een feit(-en), of een toedracht. Een formele verklaring die moet dienen als getuigenis

B

Beroep of appel: het zich wenden tot een hogere rechtbank om herziening van een vonnis

Bestedingsovereenkomst: overeenkomst over uitbesteding van kinderen, teneinde hen een vak te laten leren, dan wel door een ander op te laten voeden gedurende een bepaalde periode

Bestek: nauwkeurige beschrijving van een (bouw)werk

Bevrachtingsovereenkomst: contract voor het vervoeren van goederen

Boedelinventaris: overzicht van geld en goederen die in een pand aanwezig zijn

Boedelrekening: verdeling van de erfenis Boedelscheiding: akte betreffende verdeling van gezamenlijke goederen onder verschillende gerechtigden

Borgstelling: borgtocht, zekerheidsstelling, borg, garantie, waarborg

C

Compagnieschap of ontbinding daarvan: (beƫindiging van) een partnerschap/samenwerkingsverband

Curatele stelling: Vonnis waarbij een persoon (curandus) en het bewind over zijn goederen aan een ander (curator) worden opgedragen

D

Diverse akten: o.a. verklaringen van betaling, besteding, bouwaanvragen

G

Goedkeuring: Overeenstemming/bevestiging over gemaakte afspraken

H

Huwelijksbeloften: verklaringen van huwelijksbeloften en ontbindingen hiervan

Huwelijkstoestemming: verklaring van voogden dat zij toestemming geven voor het huwelijk van de kinderen die onder hun voogdij staan

Huwelijksvoorwaarden: contract van huwelijksvoorwaarden

I

Insinuatie of aanzegging: laatste waarschuwing alvorens een proces in gang wordt gezet

K

Kwitantie: ondertekende verklaring van een schuldeiser dat de schuldenaar zijn schuld heeft voldaan

M

Machtiging: schriftelijke toestemming voor het uitvoeren van een bepaalde taken, of het betalen van een bepaalde bedrag

O

Ondervraging: schriftelijke uitwerking van een opname van een verklaring

Overeenkomst: o.a. betalingsovereenkomsten, pachtovereenkomsten

P

Pacht: verklaringen/overeenkomsten van huur/verhuur van landeigendommen

Protest: verklaring dat acties die door een ander zijn ondernomen en eventuele gevolgen daarvan niet geaccepteerd worden

S

Schadevergoeding: overeenkomst over het vergoeden van veroorzaakte schade (materiaal, lichamelijk etc.)

Schenking: schriftelijke bevestiging van een uit te voeren donatie

Schuldbekentenis: schriftelijke bevestiging van schuldenaar dat hij/zij een bepaald bedrag verschuldigd is aan genoemde persoon

T

Taxatie: op schrift gestelde verklaring van een waardebepaling

Testament: herroepbaar document waarin erfgenamen en nalatenschap worden vastgelegd

Transport: eigendomsoverdracht van een onroerend goed, bijvoorbeeld een stuk land

U

Uitkoop: overeenstemming over bijvoorbeeld uitkopen van iemands aandeel in een pand of aandeel in een testament

Uitsluiting van boedelbeheer: verklaring dat een bepaalde partij zich niet mag bemoeien met het beheer van een boedel

V

Veiling: akte van openbare verkoop van bijvoorbeeld een huis Verdeling van goederen: akte van overeenkomst over verdeling van goederen

Verhuur: akte van overeenkomst over verhuur van bijvoorbeeld een huis Verkoop: akte van verkoop van bijvoorbeeld een huis

Verwerping: afwijzing van bijvoorbeeld een erfenis of toegewezen gelden en goederen

Verzekering op schip en lading: vervoersovereenkomst, verzekering

Verzoekschrift: schriftelijk verzoek aan de rechtbank

Voogdij: akte met betrekking tot benoeming of beƫindiging voogdij

Vrijwaring: waarborg of bescherming Weddenschap: akte van overeenkomst over een weddenschap

W

Wisselprotest: ambtelijke verklaring, dat een wissel bij aanbieding niet geaccepteerd of op de vervaldag niet betaald werd