content
Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

Notariële akten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

2.883 akten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 5
 
 
thumbnail
Notariële akte17 voogdij 06-jun-1793
Aktesoort:
voogdij
Aktenummer:
17
Datering:
06-jun-1793
Bladzijden:
028 t/m 028
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Hendrik Tempelaar, bouwman, wonende onder West-IJsselmonde, en Arij Slavenburg, korenmolenaar van IJsselmonde, wonende op Oost-IJsselmonde, zijn op 28 januari 1790 tot voogden benoemd over de minderjarige erfgenamen van wijlen Willem van der Lek, tot administrateurs van de nalatenschap van genoemde Van der Lek, tevens tot voogden over de goederen die de kinderen van Dirk van der Lek zelf in eigendom hebben (zie aktnr. 15 van dit inventarisnummer).
Hendrik Tempelaar is echter onlangs overleden. Schout en schepenen benoemen in zijn plaats Maarten de Kievit, schepen in West-IJsselmonde, in dezelfde bevoegdheden, die genoemde Tempelaar had.

N.B. De aktenrs. 15 t/m 20 van dit inventarisnummer betreffen de nalatenschap van Willem van der Lek (Leck). Zie ook inventarisnummer 8.278.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
277
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte16 verzoekschrift 22-okt-1790
Aktesoort:
verzoekschrift
Datering:
22-okt-1790
Aktenummer:
16
Bladzijden:
024 t/m 027
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Tijdens de vergadering van schout en schepenen d.d. 22 okt. 1790 komt het volgende verzoekschrift ter tafel.
Petronella van der Giesen, verlaten vrouw van Dirk van der Lek, welke Dirk woont of zich ophoudt in Haastrecht, geeft te kennen dat haar man in sept. 1789 onverwacht uit West-IJsselmonde vertrokken is, haar met een boedel achterlatend die met zoveel schulden belast was dat hij insolvent was, waarvoor schout en schepenen een curator hebben aangesteld. Zij heeft geen bezittingen en inkomsten meer, maar moet wel voor haar 2 zonen Johannes Anthonij van der Lek, ongeveer 15 jaar, en Cornelis Willem van der Lek, 8 jaar, zorgen. De kinderen hebben eigen goederen. Petronella vindt dat zij de revenuen en inkomsten van deze goederen voor het onderhoud van haar zonen kan gebruiken. Zij vertrouwt erop dat Hendrik Tempelaar, wonende in West-IJsselmonde, en Arij Slavenburg, wonende in Oost-IJsselmonde, die d.d. 28 jan. 1790 tot voogden over de kinderen en tevens over hun goederen zijn benoemd, haar hierin zullen steunen. Haar verzoek aan schout en schepenen is nu om de voogden te machtigen haar de eerdere en komende jaarlijkse revenuen en inkomsten uit te keren. De voogden geven hun goedkeuring, waarna schout en schepenen het verzoek met een aantal voorwaarden inwilligen.
Tijdens dezelfde vergadering komt een verzoek van Gerardus Brillenburg uit Schiedam ter tafel. Allereerst wordt verwezen naar wat er in aktenr. 15 is beschreven over de functies van Dirk van der Lek en zijn onverwachte vertrek d.d. september 1789 uit West-IJsselmonde.
Toen Dirk en zijn goederen daarna door schout en schepenen onder curatele gesteld waren, is er ontdekt dat een aanmerkelijk deel van de nalatenschap van Willem van der Lek verdwenen en zijn eigen boedel insolvent was. Schout en schepenen hebben na het opheffen van de curatele weer een curator aangesteld.
Inhoud vervolg:
Er zijn nog gelden ten behoeve van de nalatenschap van Willem te ontvangen en de nalatenschap moet verder afgehandeld worden, maar de functie van executeur is vacant door de curatele van Dirk van der Lek.
Brillenburg vraagt in de plaats van Dirk van der Lek een nieuwe administrerend executeur voor de nalatenschap van Willem van der Lek aan te stellen. Anthonij Tijken, schout en secretaris van West-IJsselmonde, wordt als zodanig aangesteld.

N.B. Petronella wordt in een andere akte Pieternella van der Giesen genoemd.
De aktenrs. 15 t/m 20 van dit inventarisnummer betreffen de nalatenschap van Willem van der Lek (Leck). Zie ook inventarisnummer 8.278.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
277
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte15 voogdij 28-jan-1790
Aktesoort:
voogdij
Datering:
28-jan-1790
Aktenummer:
15
Bladzijden:
019 t/m 024
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
In de vergadering van de schout en schepenen d.d. 28 januari 1790 is een verzoekschrift van Gerardus Brillenburg uit Schiedam i.v.m. een voogdijbenoeming besproken. Brillenburg schrijft dat de d.d. 29 maart 1787 overleden Willem van der Lek, schout en secretaris van West-IJsselmonde en Katendrecht, in zijn testament d.d. 18 november 1785 heeft vastgelegd, dat hij aan Dirk van der Lek, secretaris van het Dijkcollege van West-IJsselmonde en zoon van zijn overleden broer Johannis Anthonij van der Lek, het volgende nalaat.
Zijn woonhuis, erf en tuin met nog een stukje tuin daartegenover, bovendien het huis, erf en boomgaard aan de oostzijde van het eerder genoemde huis met o.a. wagenschuur en waal, ten westen en zuiden begrensd door de boezemwateringen, ten oosten door Pleun Oostdijk en ten noorden door de Heer van Oost-IJsselmonde en voorts nog vier morgen weiland, in de polder De 68 Morgen, waaronder het stuk genaamd Graevland, ten oosten begrensd door de weduwe van de schout De Fokkert, en ten westen door Hendrik van Driel; al het bovenstaande is gelegen in West-IJsselmonde. Verder laat Willem zijn gehele boedel in de ruimste zin, waaronder huisraad, zijn bibliotheek, rijtuigen, levende have, goud- en zilverwerk, kleding, een schuit en vistuig aan Dirk na.
Willem benoemt voor alle verdere goederen tot zijn erfgenamen de 3 kinderen van zijn overleden broer Johannis Anthonij van der Lek: Neeltie van der Lek, vrouw van Hendrik Tempelaar, voor een derde part, Elizabeth van der Lek, in 1785 ongehuwd, nu de vrouw van Cleis van der Graav (ook wel Cleijs of Kleijs van der Graaf of Graaff genoemd), voor het tweede derde part en de bovengenoemde Dirk van der Lek of bij zijn vooroverlijden zijn kinderen voor het derde derde part. Bij vooroverlijden van Neeltie en Elizabeth gaat hun deel naar de kinderen van Dirk.
Inhoud vervolg:
Tot executeurs testamentair en voogden over de minderjarige erfgenamen worden genoemde Dirk van der Lek en Gerardus Brillenburg, de schrijver van het verzoekschrift, benoemd; Dirk tot administrerend executeur en administrerend voogd en administrateur over de erfporties met macht van vervanging, hiermee de Weeskamer en andere magistraten uitsluitend.
Bij het overlijden van Willem van der Lek d.d. 29 maart 1787 heeft Dirk bovengenoemde benoemingen aanvaard, maar is sinds september 1789 afwezig.
Hij en zijn goederen zijn onder curatele gesteld en er is toen gebleken dat de boedel, die hij met zijn vrouw Pieternella van der Giesen had, insolvent was waarna er opnieuw een curator is aangesteld blijkens de akten van curatele van 22 oktober 1789 en 20 november 1789. De 2 minderjarige kinderen van Dirk, genaamd Johannis Anthonij van der Lek van ongeveer 14 jaar en Cornelis Willem van der Lek van 5 jaar, nu erfgenamen van Willem van der Lek, missen door de verleende curatele administrerende voogden en de nalatenschap van Willem mist een administrateur.
Gerardus Brillenburg verzoekt de schout en schepenen nu één of meerdere personen aan te stellen tot administrerende voogd(en) over de minderjarige erfgenamen en tot administrateur(s) van de nalatenschap van Willem van der Lek.
Schout en schepenen besluiten Hendrik Tempelaar uit West-IJsselmonde, oom van bovengenoemde minderjarigen, en hun neef Arij Slavenburg, korenmolenaar in IJsselmonde, in bovengenoemde functies aan te stellen.
Schout en schepenen hebben Pieternella van der Giessen gehoord, waarbij bleek dat de kinderen van Dirk van der Lek zelf nog goederen en effecten in eigendom hebben. Genoemde Tempelaar en Slavenburg worden tevens tot voogden over deze goederen aangesteld.

N.B. Pieternella wordt in andere akten ook Petronella van der Giesen genoemd.
De aktenrs. 15 t/m 20 van dit inventarisnummer betreffen de nalatenschap van Willem van der Lek (Leck). Zie ook inventarisnummer 8.278.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
277
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte14 kwitantie 15-nov-1787
Aktesoort:
kwitantie
Aktenummer:
14
Datering:
15-nov-1787
Bladzijden:
019 t/m 019
Notaris:
Weesmeesters van West-IJsselmonde
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Jacob de Keijser, onlangs gehuwd, ontvangt van schout Anthony Tijken in de hoedanigheid van oppervoogd over alle toezicht behoevende en minderjarige erfgenamen 247 gulden ter voldoening van het derde deel van de nalatenschap van zijn moeder Ariaantie Jansdr Lievaert. Ariaantie, weduwe van Jan de Keijser, is d.d. 25 juli 1775 alhier overleden. Jacob geeft zijn goedkeuring aan de afrekening, die d.d. 6 maart 1782 door Willem van der Lek, destijds schout en secretaris van West-IJsselmonde, is opgemaakt.
N.B. Zie ook de aktenummers 8 en 13 van dit inventarisnummer. In deze akten wordt Lievaert als Lievaart geschreven.
Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
277
 
 
 
Pagina: 5
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS